ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 38283105000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «COMPUTER LIFE ΑΒΕΕ» (με αριθ. ΓΕΜΗ 38283105000) σε τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μαρίνου Αντύπα 42 – Πυλαία Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 μετά από ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου .
  2. Την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2020.
  3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
  4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
  6. Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις.

Οι μέτοχοι, για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 09/09/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

thanosEAV

About thanosEAV