ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

Το πληροφοριακό σύστημα Business Life COOP, αναπτύχθηκε από την Computer Life για να αποτελέσει το απόλυτο «εργαλείο», για την αντιμετώπιση των χρονοβόρων και κοστοβόρων διαδικασιών, που απαιτούνται για την διαχείριση νωπών αγροτικών προϊόντων. Είναι ένα νέο, σύγχρονο, ενιαίο και ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα που προσαρμόζεται εύκολα και τάχιστα στις απαιτήσεις και ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε Συνεταιριστική Οργάνωση ή επιχείρηση με στόχο την αποτελεσματικότερη οργάνωσή τους.

Στο Business Life COOP είναι αποτυπωμένη η πολυετής εμπειρία της Computer Life στο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων διαχείρισης και διακίνησης νωπών οπωρολαχανικών, τις ανάγκες τους για εξοικονόμηση πόρων και την λήψη έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών.

Διαχείριση Μελών  

Με το Business Life COOP διαχειρίζεστε εύκολα και απλά το Μητρώο Μελών σας, τις οικονομικές και αξιακές καρτέλες τους, αλλά και τα διάφορα έγγραφα που προσκομίζουν στον Οργανισμό (αιτήσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, φωτογραφίες κ.α.). Ακόμη, μπορείτε να παρακολουθείτε  καρτέλες όλων των άλλων συναλλασσομένων του Οργανισμού (Προμηθευτές, Άλλους Οργανισμούς, υπηρεσίες κ.α).

Τα στοιχεία που περιέχονται στην κυρίως καρτέλα του μέλους είναι πλήρως εναρμονισμένα με αυτά που απαιτούνται από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ.

 • Τήρηση Μητρώου Ιδιοκτητών & ενοικιαστών-καλλιεργητών.
 • Τήρηση οικονομικής καρτέλας μέλους πολλών χρήσεων.
 • Άριστη διαχείριση όλων των εγγράφων από και προς τα μέλη του Οργανισμού.
 • Καταγραφή των ποσοτήτων που δήλωσε και παρέδωσε κάθε μέλος, ανά ποικιλία & αγροτεμάχιο.
 • Αυτόματη παρακολούθηση ποσοτήτων υλικών συσκευασίας που ανάλωσε και παρέδωσε το κάθε μέλος.
 • Πλήθος αναφορών υπολοίπων, στατιστικών προς ιδιοκτήτες ή καλλιεργητές.
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με τα μέλη μέσω SMS.

Δηλώσεις Παραγωγής  – Μητρώο Αγροτεμαχίων   

Στις Δηλώσεις Προβλεπόμενης Παραγωγής, έχετε τη δυνατότητα να περιγράψετε αφενός τις ποικιλίες που καλλιεργούν τα μέλη, όσο και τα αγροτεμάχια, στα οποία καλλιεργούν. Μερικές από τις πληροφορίες που μπορείτε να καταχωρήσετε στα αγροτεμάχια είναι: Περιοχή, Ιδιοκτήτης, Ενοικιαστής, Καλλιέργεια, Έκταση, Ασθένειες, Ωφέλιμα, Λιπάνσεις κ.ά.

Μέσα από την εφαρμογή τηρείται όλο το ιστορικό (οικονομικό & ιδιοκτησιακό) των αγροτεμαχίων από την πρώτη δήλωσή τους στον Οργανισμό, πιθανές συνδέσεις με πολλούς ιδιοκτήτες ή καλλιεργητές ή διαφορετικές καλλιέργειες.

Τα στοιχεία που περιγράφουν κάθε αγροτεμάχιο είναι πλήρως εναρμονισμένα με αυτά που απαιτούνται από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ.

 • Ευρετήριο περιοχών, καλλιεργειών, ασθενειών, λιπάνσεων, ωφελίμων, συνεργείων, υπευθύνων κ.ά.
 • Αναλυτικότατο ιδιοκτησιακό ιστορικό αγροτεμαχίων, καλλιεργειών, χρήσεων
 • Αναλυτικότατο οικονομικό ιστορικό αγροτεμαχίων ανά χρήση
 • Αναλυτικότατο φυτοπαθολογικό ιστορικό άρδευσης αγροτεμαχίων
 • Δυνατότητα μαζικών εργασιών στα αγροτεμάχια
 • Πολλές μορφές εκτύπωσης των στοιχείων του κτηματολογίου
 • Πλήθος Αναφορών οικονομικών & στατιστικών
 • Δυνατότητα καταχώρησης του αγροτεμαχίου σε ψηφιακό χάρτη του internet π.χ. Google Maps

Παραλαβές  

Στο υποσύστημα Παραλαβές, χρησιμοποιούνται νέες μέθοδοι καταχώρησης παρτίδας και εκτύπωσης παραστατικών παραλαβής, εύρεσης ειδών και μελών ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής με ασύρματα τερματικά και εκτύπωσης ετικέτας με bar code.

Εκκαθαρίσεις  

Το Business Life COOP περιλαμβάνει ένα πρωτοποριακό Σύστημα Εκκαθαρίσεων, τόσο για τα προϊόντα «κοινής διαχείρισης», όσο και γι’ αυτά της «κοινής συγκέντρωσης», το οποίο θα απαιτεί πολύ λίγες ανθρωποώρες, για την έκδοση και την λογιστική ενημέρωση των εκκαθαρίσεων.

Εμπορική Διαχείριση

Με το Business Life COOP έχετε τον πλήρη έλεγχο των πωλήσεων του Οργανισμού σας,  με  απλή διαχείριση παραγγελιών και παραστατικών, δυνατότητα χρήσης ασύρματων τερματικών και ολοκληρωμένο σύστημα αναφορών με ανάλυση που φτάνει το επίπεδο παρτίδας.

 • Διαχείριση Πελατών Εσωτερικού/Εξωτερικού
 • Διαχείριση Προμηθευτών Εσωτερικού/Εξωτερικού
 • Πωλήσεις Προϊόντων – Παραγγελιοληψία
 • Μετατροπή παραγγελιών σε παραστατικά πωλήσεων
 • Έκδοση παραστατικών Πώλησης Εσωτερικού/Εξωτερικού με τη χρήση ελληνικής ή ξενόγλωσσης περιγραφής των ειδών
 • Παρακολούθηση πωλήσεων με αναλώσεις ανά παρτίδα, και με χρήση ασύρματων τερματικών
 • Στατιστικές αναφορές Πωλήσεων
 • Αγορές Υλικών – Εμπορευμάτων / Δαπάνες
 • Έκδοση παραστατικών προς προμηθευτές
 • Στατιστικές αναφορές Αγορών
 • Έκδοση των προβλεπόμενων από τον Κ.Φ.Α.Σ στοιχείων σε εκτυπώσεις και μαγνητικά μέσα

 Διαχείριση αγροτικών Οργανώσεων

Το ισχυρότερο πλεονέκτημα του Business Life COOP αποτελεί το υποσύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης αγροτικών οργανώσεων, όπου και αποτυπώνεται η υψηλή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στο κλάδο αυτόν η Computer Life

 • Παρακολούθηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγροτικών Προϊόντων
 • Δηλώσεις Παραγωγών με στοιχεία για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση εναρμονισμένα με ΟΣΔΕ
 • Παραλαβές Αγροτικών Προϊόντων με στοιχεία ανά αγροτεμάχιο
 • Πωλήσεις Αγροτικών Προϊόντων με στοιχεία παρτίδας
 • Αυτόματη δημιουργία κινήσεων για την χρεωπίστωση των υλικών συσκευασίας σε μέλη, πελάτες και προμηθευτές, βάσει των κινήσεων των νωπών προϊόντων
 • Σύστημα εκκαθαρίσεων προϊόντων κοινής διαχείρισης, με δυνατότητα εκκαθάρισης παρτίδας-παραλαβής
 • Σύστημα εκκαθαρίσεων προϊόντων κοινής συγκέντρωσης
 • Πλήθος στατιστικών αναφορών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
 • Έκδοση των προβλεπόμενων αρχείων για την αποστολή στοιχείων στην Δ/νση Γεωργίας και οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία
 • Σύστημα παρακολούθησης των εργασιών της Ομάδας Παραγωγών
 • Εφαρμογή καταχώρησης αιτήσεων για την επιστροφή του Φ.Π.Α. των αγροτών

 Διαχείριση Αποθηκών

 Το Business Life COOP παρακολουθεί τους αποθηκευτικούς χώρους του Οργανισμού σας σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.   

 • Διαχείριση κωδικών ειδών και ποικιλιών
 • Παρακολούθηση ειδών ανά παρτίδα
 • Διαχείριση Νωπών Προϊόντων και παρακολούθησή τους με πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους, κατά είδος, ποικιλία και μέγεθος
 • Διαχείριση Αποθήκης Υλικών Συσκευασίας
 • Διαχείριση Αποθήκης Εμπορευμάτων
 • Έκδοση Παραστατικών Διακίνησης
 • Τήρηση Θεωρημένων Βιβλίων
 • Αναλυτικές και Συγκεντρωτικές αναφορές σε όλες τις διαστάσεις

Αναφορές – Εκτυπώσεις

Οι αναφορές-εκτυπώσεις του Business Life COOP, σχεδιάζονται και υλοποιούνται με την χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων για να αποτελέσουν ένα σημαντικότατο πληροφοριακό εργαλείο, για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του Δ.Σ., της Διεύθυνσης, του τμήματος Εμπορίας και του Λογιστηρίου.

Επιπλέον Λειτουργικότητες

Το Business Life COOP διαθέτει ακόμη υποσυστήματα που είναι απαραίτητα στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού όπως:

 • οικονομική διαχείριση
 • διαχείριση προμηθειών
 • διαχείριση παγίων

Σύμπραξη με έναν αξιόπιστο συνεργάτη

Η Computer Life με την πολυετή τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό της, μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη και επιτυχημένη εγκατάσταση της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης Αγροτικών Οργανώσεων Business Life COOP, καθώς και την ομαλή μετάβαση του οργανισμού σας  στο νέο λογισμικό.