ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

Το πληροφοριακό σύστημα Business Life ΤΟΕΒ δημιουργήθηκε από την Computer Life για τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων με γνώμονα τις ανάγκες τους και με στόχο να τους παρέχει μια καλύτερη οργάνωση.

Είναι ένα νέο, σύγχρονο, ενιαίο και ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα, βασισμένο στην τεχνοτροπία και την τεχνολογία ενός ERP (Enterprise Resource Planning – Σύστημα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων), το οποίο δημιουργήθηκε για να «λύσει» τα χέρια των στελεχών των Οργανισμών.

Την πλήρη και επιτυχημένη εγκατάσταση καθώς και την άμεση μετάβαση από το παλιό στο νέο λογισμικό, μπορούμε να την εγγυηθούμε με την τεχνογνωσία μας, την πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας σας και το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας και των συνεργατών μας.

 • Υποσύστημα Διαχείρισης Ο.Ε.Β.

Με το Υποσύστημα Διαχείρισης Ο.Ε.Β. του Business Life ERP, έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε  εύκολα και απλά:

Μητρώο μελών

 • Στοιχεία που περιγράφουν-προσδιορίζουν ένα μέλος τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα με αυτά του ΟΣΔΕ.
 • Οικονομικές-αξιακές καρτέλες τους.
 • Διάφορα έγγραφα που προσκομίζουν στο Οργανισμό (αιτήσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, φωτογραφίες κ.α.).
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με τα μέλη μέσω SMS ή e-mail, τα οποία αποστέλλονται αυτόματα μέσω του συστήματος κατόπιν επιλογών σας.
 • Διαχείριση καρτελών των υπολοίπων συναλλασσομένων του Οργανισμού (Προμηθευτές, Οργανισμούς κ.α).

Διαχείριση Αγροτεμαχίων

Η Διαχείριση Αγροτεμαχίων, σας δίνει τη δυνατότητα να τα περιγράψετε με λίγες ή πολλές πληροφορίες πλήρως προσαρμοσμένες στα αρχεία του ΟΣΔΕ. Μερικές από τις πληροφορίες που μπορείτε να καταχωρήσετε στα αγροτεμάχια είναι:

 • Αγρόκτημα, Περιοχή, Διώρυγα, Κανάλι, Καλλιέργεια, Έκταση Ολική και Αρδεύσημη σε m2 ή στρέμματα κ.α.
 • Ιστορικό (οικονομικό & ιδιοκτησιακό) των αγροτεμαχίων από την πρώτη δήλωσή του στον Οργανισμό,
 • Συντεταγμένες και σύνδεσή του με κάποιον ψηφιοποιημένο χάρτη του Οργανισμού ή ακόμη και με κάποιον χάρτη του διαδικτύου (internet) π.χ. Google Maps.
 • Σύνδεση αγροτεμαχίου με πολλούς ιδιοκτήτες ή καλλιεργητές, με δυνατότητα διατήρησης σε ηλεκτρονική μορφή όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν στο αγροτεμάχιο.

Χρεώσεις

 • Οι Χρεώσεις των αγροτεμαχίων γίνονται μαζικά ή και μεμονωμένα με τη δήλωση του αγροτεμαχίου.
 • Αυτόματη ενσωμάτωση χρεώσεων στην οικονομική καρτέλα του μέλους ιδιοκτήτη ή καλλιεργητή, ανάλογα με το πώς λειτουργεί ο Οργανισμός.
 • Μαζική χρέωση  Διάφορων Χρεώσεων (πρόστιμα, ταχυδρομικά τέλη κ.ά.) με παραμετρικό σχεδιασμό των κινήσεων.
 • Δυνατότητα Συμψηφισμών υπολοίπων μεταξύ μελών.

 Τιμοκατάλογοι

Οι Τιμές Χρέωσης των αγροτεμαχίων καταχωρούνται σε Ειδικό Τιμοκατάλογο και μπορούν να επηρεάζονται βάσει των σχετικών αποφάσεων και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε Οργανισμού, από παραμέτρους όπως:

 • το αγρόκτημα,
 • την περιοχή,
 • την καλλιέργεια,
 • τον τρόπο άρδευσης κ.ά.

Η καταχώρησή τους γίνεται μαζικά ή μεμονωμένα.

Ταμείο / Εισπράξεις

Οι Εισπράξεις γίνονται:

 • είτε με ταυτόχρονη έκδοση διπλοτύπου
 • είτε με απλή καταχώρηση των χειρόγραφων

πάντα με αντιστοίχιση οφειλών-πληρωμών και ταυτόχρονη-αυτόματη ενημέρωση της καρτέλας του μέλους, του αγροτεμαχίου, των Λογιστικών Βιβλίων και του Ταμείου.

Η πληρωμή ενός αγροτεμαχίου μπορεί να γίνει με μετρητά ή με αξιόγραφα με παρακολούθηση όλου του «ιστορικού» των αξιογράφων.

Εκπτώσεις / Τόκοι

Οι εκπτώσεις και οι τόκοι υπολογίζονται :

 • Με μαζική διαδικασία υπολογισμού και καταχώρησής τους επί επιλεγμένων από τον χρήστη οφειλών        ή
 • Κατά την είσπραξη οφειλών υπολογίζονται αυτόματα οι εκπτώσεις ή οι τόκοι που αναλογούν στην περίοδο που θα γίνει, βάσει ειδικού πίνακα εκπτώσεων/τόκων.

Αναφορές / Εκτυπώσεις

Οι Αναφορές που περιέχονται στο Business Life ERP καλύπτουν τόσο την Οικονομική Διαχείριση του Οργανισμού (Ταμείο Ημέρας, Καρτέλες Λογαριασμών, Ημερολόγια, Ισοζύγια, ΚΕΠΥΟ κ.α.) όσο και την ενημέρωση του Οργανισμού και των ελεγκτικών υπηρεσιών με πλήθος Στατιστικών Στοιχείων. Επίσης εκδίδονται μαζικά πλήθος ειδοποιητηρίων ( οφειλής, ληξιπρόθεσμων χρεών κ.ά) και βεβαιώσεις (μη οφειλής) και η «Άδεια χρήσης νερού για άρδευση».

 • Υποσύστημα Διαχείρισης Υλικών

Η Διαχείριση Υλικού, γίνεται με την καταχώρηση των σχετικών παραστατικών με ταυτόχρονη ενημέρωση των οικονομικών καρτελών των συναλλασσομένων, των υλικών και των έργων για τα οποία θα εξαχθούν τα υλικά και με δυνατότητα έκδοσης του Διπλοτύπου Εισαγωγής ή Εξαγωγής Υλικού, της Καρτέλας Υλικού και του Βιβλίου Εισερχομένων & Εξερχομένων Υλικών.

Παρέχεται πλήθος Αναλυτικών και Συγκεντρωτικών αναφορών για όλα τα υλικά και τα έργα στα οποία θα χρησιμοποιούνται – αναλώνονται.

 • Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης

Σε αυτό το υποσύστημα δίνεται η δυνατότητα για :

 • Πλήρη εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ και του Κ.Β.Σ
 • Ανάλυση μέχρι 6 βαθμούς
 • Έλεγχος ταμείου και συμψηφιστικών εγγραφών
 • Παραμετρικό σχεδιασμό κινήσεων
 • Εκτύπωση Ισοζυγίου ΚΕΠΥΟ και έκδοση αρχείου σε μαγνητικά μέσα.
 • Αυτόματο κλείσιμο χρήσης.

Υποσύστημα Διαχείρισης Προμηθειών

 • Διαχείριση Προμηθευτών Εσωτερικού/Εξωτερικού
 • Αγορές Υλικών και Δαπανών
 • Έκδοση παραστατικών διακίνησης υλικών & μετατροπή παραστατικών.
 • Έκδοση παραστατικών προς προμηθευτές.
 • Στατιστικές αναφορές Αγορών.
 • Έκδοση των προβλεπόμενων από τον Κ.Β.Σ στοιχείων σε εκτυπώσεις και μαγνητικά μέσα.
 • Αυτόματη ενημέρωση στα Λογιστικά Βιβλία.

 Υποσύστημα Διαχείρισης Παγίων

 • Τήρηση Αναλυτικού Μητρώου
 • Υπολογισμός Ετήσιων και Περιοδικών Αποσβέσεων
 • Παραμετρικός σχεδιασμός κινήσεων
 • Έκδοση των προβλεπόμενων από τον Κ.Β.Σ στοιχείων σε εκτυπώσεις και μαγνητικά μέσα.
 • Αυτόματη ενημέρωση στα Λογιστικά Βιβλία.

Υποσύστημα Μισθοδοσίας

 • Παραμετρικός Σχεδιασμός Περιόδων Μισθοδοσίας & Αμοιβών
 • Έκδοση Μισθοδοσίας & Προκαταβολών με δυνατότητα και μαζικής αυτόματης καταχώρησης.
 • Αυτόματος Υπολογισμός Δώρων & Αναδρομικών
 • Μηχανογραφικά ένσημα και έκδοση των προβλεπόμενων στοιχείων σε εκτυπώσεις και μαγνητικά μέσα.
 • Μεγάλο πλήθος σε Οικονομικές & Στατιστικές Πληροφορίες.
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με Ρολόγια Μισθοδοσίας

Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

 • Τήρηση Πολλαπλών Τύπων Εγγράφων Εισερχόμενης & Οίκοθεν-Εξερχόμενης Αλληλογραφίας.
 • Εκτύπωση του Θεωρημένου Βιβλίου Πρωτοκόλλου
 • Πολλαπλοί τρόποι αναζήτησης εγγράφου
 • Πλήθος εκτυπώσεων